You are here:

Дисертації

Доктори і кандидати наук, висококваліфіковані фахівці в галузі права, економіки, психології, педагогіки напишуть на замовлення кандидатську дисертацію, статті автореферат.

Чому дисертації настільки важливі?

Ступінь кандидата наук є першоим вченим ступенем. Вчений ступінь кандидата наук присуджується дисертаційним радою за результатами публічного захисту дисертації. Отримання ступеня кандидата наук складається з двох основних етапів: підготовка кандидатської дисертації і захист дисертації на дисертаційній раді.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук є науково-кваліфікаційною роботою, в якій здобувач на підставі виконаних ним досліджень повинен довести, що він:

  • вирішив завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань
  • виклав науково обгрунтовані технічні, економічні чи технологічні розробки, що мають істотне значення для економіки або забезпечення обороноздатності країни.

Однією з вимог ВАК до претендента є наявність ряду опублікованих статей у журналах списку ВАК, в яких відображені основні результати наукової роботи.

На яку тему писати дисертацію?

Кандидатська дисертація повинна бути написана на актуальну тему і володіти науковою новизною у відповідній галузі знань. Крім того, по ряду спеціальностей в процесі написання кандидатської дисертації необхідно проведення експерименту (психологія, педагогіка) для отримання експериментальних даних для подальшої обробки.

Складність формулювання таких понять як наукові положення, новизна досліджень, необхідність дотримання наукового стилю в тексті дисертації, а також величезний обсяг роботи з аналізу літературних джерел, які включають не тільки раніше захищені дисертації, а й науково-дослідні роботи, а також іноземні джерела, визначає доцільність написання кандидатської дисертації на замовлення висококваліфікованими фахівцями.

Доктори і кандидати наук підготують кандидатську дисертацію на замовлення. Термін виконання роботи 6 місяців. У роботу з написання кандидатської дисертації на замовлення входить написання самої дисертації, двох статей для публікації в журналах, рекомендованих ВАК, і автореферату.

Кандидатська дисертація на замовлення може бути як продовженням і розвитком дипломної роботи або наукових досліджень, виконуваних замовником у його діяльності, так і бути абсолютно новим науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему. Ми можемо запропонувати для кандидатської дисертацій на замовлення теми у різних галузях науки, володіють необхідною актуальністю і науковою новизною.

Докторська дисертація

У системі післявузівської освіти докторантура є однією з основних форм з підготовки наукових кадрів. Докторантура – третя професійна щабель у науковій освіті після магістра та кандидата наук. Для вступу до докторантури необхідно мати вчений ступінь кандидата наук і рекомендацію відповідної кафедри університету.

Зарахування проводиться на підставі рішення Вченої ради університету. Зарахування до докторантури, на очну форму післявузівської професійної освіти, проводиться за договором для певного замовника, який посилає особу, що вже має вчений ступінь кандидата наук, на навчання до докторантури.

Після закінчення навчання замовник працевлаштовує доктора наук. Робота над докторською діссерціей зазвичай триває три роки, під час яких дисертант отримує державну стипендію та щорічні двомісячні канікули. Він має право на повернення на попереднє місце роботи і право на роботу за сумісництвом.

Між вимогами, які пред’являються здобувачеві на ступінь кандидата і доктора наук є істотні відмінності. Їх відрізняють різні рівні наукової кваліфікації.Кандидатська дисертація ставить перед собою і пропонує вирішення актуальної і своєчасної наукової задачі; в першу чергу, вона ілюструє вміння аспіранта вибрати тему, визначити свою проблему і завдання, вірно обрати дослідницькі методи і лінію своєї роботи. У порівнянні з кандидатською, докторська дисертація являє собою більш глобальне і глибоке наукове досягнення.

Тема докторської дисертації ширша і має важливе економічне, культурне і соціальне значення. Отримання ступеня доктора наук складається з двох основних етапів: підготовка докторської дисертації і захист дисертації на дисертаційній раді.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук є науково-кваліфікаційною роботою, в якій здобувач на підставі виконаних ним досліджень повинен довести, що він:

  • розробив нові теоретичні положення, сукупність яких можна кваліфікувати як нове велике наукове досягнення
  • вирішив велику наукову проблему, що має важливе соціально-культурне або господарське значення,
  • виклав науково обгрунтовані технічні, економічні чи технологічні рішення, впровадження яких вносить значний внесок у розвиток економіки країни і підвищення її обороноздатності.

Вимоги

Здобувач ступеня доктора наук, практично не маючи часу в сучасних життєвих умовах, а також досвіду у формуванні матеріалів дисертації відповідно до вимог ВАК, витратить не одну п’ятирічку на написання та підготовку дисертації до захисту.

Крім того, відповідно до вимог ВАК необхідно мати ряд опублікованих статей у журналах списку ВАК і опубліковану монографію, в яких відображені основні результати наукової роботи, що вимагає також великих трудовитрат від здобувача. Таким чином, очевидна доцільність замовлення написання докторської дисертації у фахівців, що мають досвід підготовки якісних докторських дисертацій в досить короткі терміни до захисту.

Докторська дисертація на замовлення може бути як продовженням і розвитком наукових досліджень, виконаних замовником у його кандидатської дисертації, так і бути абсолютно новим науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему.

Ми можемо запропонувати для докторських дисертацій на замовлення теми у різних галузях науки, володіють необхідною актуальністю і науковою новизною.